ไ ม่ ไ ด้ ม อ ง เ ป ลื อ ก ห อ ย . . . ที่ ท ะ เ ล ม อ

ไ ม่ ไ ด้ ม อ ง เ ป ลื อ ก ห อ ย . . . ที่ ท ะ เ ล ม อ ง เ ป ลื อ ก ห อ ย . . . ที่ ก ำ แ พ ง บ้ า น ก็ ยั ง ดี 🐚🦪🐌🐚🦪🐌🐚🦪🐌🐚🦪🐌🐚🦪🐌 #อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด_19เพื่อชาติ


เรื่องและภาพโดย: คุณ Somchai Boonlom