#อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด
เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่สร้าง

#อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด
เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่สร้างขึ้นเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการเกษตรและการอุปโภคบริโภคและเป็นที่พักผ่อนของชาวบ้านภายในมีร้านอาหารให้บริการอีกด้วย
อ.แม่สอด จ.ตากเรื่องและภาพโดย: คุณ Chootiphan Samniangsanoh