ส ะ พ า น ม อ ญ ย า ม ค่ำ คื น
………………….

ส ะ พ า น ม อ ญ ย า ม ค่ำ คื น
……………………………..
อำเภอสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

“เมืองสามหมอก ดินแดนสามวัฒนธรรม จ.กาญจนบุรี”
สะพานมอญ เป็นสะพานไม้ข้ามแม่น้ำซองกาเรียไปยังหมู่บ้านมอญ ถือเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ยาวที่สุดอันดับที่ 2 ของโลก
__________________
ภ า พ ร ะ ห ว่ า ง ท า งเรื่องและภาพโดย: คุณ กาญจนา ลูกคนเล็ก ของพ่อกะแม่