วั ด ป่ า ห้ วย ล า ด
เ ล ย

วั ด ป่ า ห้ วย ล า ด
เ ล ย

เรื่องและภาพโดย: คุณ Yap Singha