วัดพระธาตุดอยพระฌาน
ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ภายในวิห

วัดพระธาตุดอยพระฌาน
ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปนามว่า “สมเด็จพระพุทธสิกขีทศพลญาณ พิชิตมารวิกรม ปฐมสัมมาสัมโพธิญาณ ศรีพระฌานบรรพต” ชื่อนี้ที่ทุกคนไม่ค่อยคุ้นนัก

 — ที่ วัดพระธาตุดอยพระฌาน อ.แม่ทะ จ.ลำปางเรื่องและภาพโดย: คุณ Paitoon Theinnak