พระศรีศากยมุนี พระประธานในวิหารหลวง วัดสุทัศน์เทพวราราม

พระศรีศากยมุนี พระประธานในวิหารหลวง วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร

#เที่ยวไปสไตล์เฮียเรื่องและภาพโดย: คุณ Krissada Kuan